Türkçe English German Russian Arabic

Bilgiler - Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), Rosio Tarım Otomotiv Medikal Teknoloji Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Rosio”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, Rosio tarafından işletilmekte olan www.rosio.com.tr internet sitesinin (“Platform”) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Rosio ile paylaşılan veya Rosio’nun, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1.      İşlenecek Veriler

Rosio, Veri Sahibi’nin rızasına bağlı olarak Veri Sahibi’nin kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ile Platform’a konu hizmetlerin ifa edilmesi ve olası ticari ilişkiler için gerekli olabilecek, Kanun ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri Platform üzerinden işleyebilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda Rosio ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun’un 3. ve 7. maddeleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

2.      Kişisel Veri İşleme Amaçları

Rosio, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması için, Platform’a üyelik söz konusu ise üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Rosio tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Rosio tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Rosio ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Rosio’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Veri Sahibi ile iletişime geçmek veya Platform üzerindeki deneyimi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Rosio tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Rosio ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu istisnalar; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin (Rosio ile Veri Sahibi arasında) kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

3.      Kişisel Verilerin Aktarımı

Rosio, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Rosio’nun Veri Sahibi’ne sunulan hizmetlerin ifası ve olası ticari ilişkiler amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Rosio, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul ve şartlar çerçevesinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

4.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.      Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@rosio.com.tr adresine, başvuru sahibinin Rosio’ya daha önce bildirdiği ve Rosio sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile yazılı olarak iletilebilecektir. Rosio, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Rosio’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde doğacak zararlardan Rosio sorumlu değildir.

6.      Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Rosio, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin ve ticari ilişkilerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve ticari ilişki süresi boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Rosio, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

7.      Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Platform’da sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. İşbu Gizlilik Politikası, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Veri Sahipleri’ne önceden haber vermeksizin güncellenebilecektir.